Το έργο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ υλοποιείται σε οχτώ (8) πακέτα εργασίας (ΠΕ) με εργασίες που οδηγούν σε δύο ή περισσότερα παραδοτέα (Πx.x). Κάποια παραδοτέα υποβάλλονται σε διαδοχικές εκδόσεις στον χρόνο υλοποίησης των εργασιών, για αποτελεσματικότερο έλεγχο της πορείας υλοποίησης τους και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απόκλισης από τους στόχους του έργου.


Π1 Προδιαγραφές και σχεδιασμός ερευνητικών υποδομών
Στόχοι
 1. Συλλογή και καταγραφή απαιτήσεων για το σχεδιασμό έξυπνων υποδομών για προσβάσιμη ανθρωποκεντρική πολιτισμική-τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 2. Σχεδιασμός των υποδομών με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής και οικονομικής απήχησης με προτεραιότητα στη Στερεά Ελλάδα
Παραδοτέα
 • Π1.1 Καταγραφή υποδομών και χαρακτηριστικών των περιοχών ενδιαφέροντος
 • Π1.2 Καταγραφή υφιστάμενου νομικού πλαισίου
 • Π1.3 Απαιτήσεις και προδιαγραφές υποδομών
 • Π1.4 Απαιτήσεις χρηστών
 • Π1.5 Σχεδιασμός έξυπνων προσβάσιμων ανθρωποκεντρικών υποδομών
Π2 Έξυπνη προσβάσιμη νεφελοϋπολογιστική πλατφόρμα
Στόχοι
 1. Σύσταση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση ασφαλούς νεφελοϋπολογιστικής πλατφόρμας επαυξημένης προσβασιμότητας, προσανατολισμένη στην καινοτόμο ανθρωποκεντρική πολιτισμική-τουριστική ανάπτυξη
 2. Διερεύνηση προσεγγίσεων επαύξησης της εμπειρίας των χρηστών με αυτοματισμούς που αποσκοπούν στην «έξυπνη» διαχείριση, αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της πλατφόρμας, αλλά και την εικονική πραγματικότητα μέσω υπολογιστικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης
Παραδοτέα
 • Π2.1 Κλιμακούμενη νεφελοϋπολογιστική υποδομή
 • Π2.2 Διασυνδεσιμότητα σταθερών και κινητών συσκευών και ασφάλεια
 • Π2.3 Συστήματα ευφυούς επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
 • Π2.4 Συστήματα προσομοίωσης και μοντελοποίησης
 • Π2.5 Προηγμένα συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
Π3 Πλατφόρμα συλλογής, μέτρησης και παρακολούθησης βιοϊατρικών και άλλων παραμέτρων
Στόχοι
 1. Σύσταση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση ερευνητικής υποδομής για βιοϊατρικές μετρήσεις, μετρήσεις περιβαλλοντικών παραγόντων, και μελέτης της κινητικότητας και λειτουργικότητας των ατόμων προσανατολισμένη στους χρήστες/επισκέπτες των πολιτισμικών/τουριστικών πόλων της Στερεάς Ελλάδας
 2. Ανάπτυξη κινητής μονάδας αξιολόγησης για επιτόπια έρευνα και αξιολόγηση σε μη προσβάσιμες περιοχές (π.χ. μη οργανωμένες ιαματικές πηγές)
 3. Σχεδίαση και ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων αισθητήρων και δικτύων αισθητήρων για τη διερεύνηση πρωτότυπων μεθοδολογιών και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης πειραματικής διάταξης δεξαμενής για ιαματικά λουτρά, που προσομοιώνουν τις συνθήκες των πραγματικών, π.χ. με έλεγχο της θερμοκρασίας, κλπ
 4. Διασυνδεσιμότητα συστημάτων υποδομής με την νεφελοϋπολογιστική υποδομή της ΠΕ2 καθώς και συμπληρωματικότητα με τις υποδομές των Ερευνητικών Εργαστηρίων του ΠΘ-ΤΦ
Παραδοτέα
 • Π3.1 Εγκατάσταση εξοπλισμού και ανάπτυξη της υποδομής συλλογής, μέτρησης και παρακολούθησης
 • Π3.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων μέτρησης και παρακολούθησης
 • Π3.3 Μεθοδολογίες και πρωτόκολλα συλλογής, μέτρησης και παρακολούθησης
 • Π3.4 Διασύνδεση με τη νεφελοϋπολογιστική πλατφόρμα
Π4 Ιαματικός τουρισμός
Στόχοι
 1. Η ενίσχυση του ιαματικού τουρισμού μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη των ιαματικών πηγών της περιφέρειας τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα της ευεξίας
 2. Η ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό κριτηρίων επιλογής των ιαματικών πηγών για τους πληθυσμούς που στοχεύει η μελέτη
 3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλου ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ιαματικών νερών με παράλληλη εφαρμογή ΤΠΕ τα οποία θα αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο επισκεψιμότητας
 4. Πιλοτική εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης, θεραπείας και πρόληψης με σύγχρονες μεθόδους στους επισκέπτες των Ιαματικών Λουτρών
Παραδοτέα
 • Π4.1 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό ιαματικών πηγών
 • Π4.2 Πιλοτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος τηλεπαρακολούθησης και τηλεαποκατάστασης
 • Π4.3 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου και πιλοτική μελέτη ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης των ιαματικών πηγών
Π5 Αθλητικός τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας και υγείας
Στόχοι
 1. Η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού και του τουρισμού περιπέτειας και υγείας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη των πράσινων μονοπατιών της περιφέρειας τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα της ευεξίας
 2. Η ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό κριτηρίων επιλογής των πράσινων μονοπατιών για τους πληθυσμούς που στοχεύει η μελέτη
 3. Η ανάπτυξη συστήματος σύγχρονης τηλεμετρικής επικοινωνίας (τηλεπαρακολούθηση, εικονικής προπόνηση και αποκατάσταση) με τους ασκούμενους που θα κάνουν χρήση των πράσινων μονοπατιών βάσει των ειδικών αναγκών που αυτοί παρουσιάζουν με στόχο την ασφάλεια, την προτροπή τους, την ενίσχυση των κινήτρων και την μακροχρόνια αλλαγή συμπεριφορά τους και βελτίωση της υγείας τους
 4. Η ανάπτυξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης της εγκυρότητας των πράσινων μονοπατιών για χρήση τους από διάφορους πληθυσμούς χρηστών και η πιλοτική εξέταση της δεκτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος τηλεπαρακολούθησης, εικονικής προπόνησης και αποκατάστασης
Παραδοτέα
 • Π5.1 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό πράσινων μονοπατιών
 • Π5.2 Πιλοτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος τηλεπαρακολούθησης, εικονικής προπόνησης και αποκατάστασης
 • Π5.3 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου και πιλοτική μελέτη ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης των πράσινων μονοπατιών
Π6 Πολιτισμικός και θρησκευτικός τουρισμός
Στόχοι
 1. Πιλοτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμων συστημάτων επαύξησης της εμπειρίας των χρηστών με υπολογιστικές μεθόδους σε χώρους πολιτισμικής και θρησκευτικής αξίας
 2. Ανάπτυξη πρωτοκόλλου και πιλοτική μελέτη ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης των πολιτισμικών/θρησκευτικών προορισμών
Παραδοτέα
 • Π6.1 Πιλοτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υπολογιστικά υποβοηθούμενης περιήγησης
 • Π6.2 Πιλοτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος εικονικής περιήγησης
 • Π6.3 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου και πιλοτική μελέτη ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης των πολιτισμικών/θρησκευτικών προορισμών
Π7 Δικτύωση, Διάχυση, Εκπαίδευση, Αξιοποίηση και Επιχειρηματικότητα
Στόχοι
 1. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην επιστημονική κοινότητα και επικοινωνία των ιδεών και των προοπτικών του έργου στο ευρύ κοινό
 2. Δικτύωση των συμμετεχόντων φορέων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 3. Δια βίου πολυεπιστημονική εκπαίδευση αναφορικά με τις τεχνολογίες που ενσωματώνουν οι υποδομές του έργου και τρόπους αξιοποίησης τους
 4. Διερεύνηση επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής αξιοποίησης των υποδομών
Παραδοτέα
 • Π7.1 Ιστότοπος του έργου
 • Π7.2 Επικοινωνία, διάχυση αποτελεσμάτων και ερευνητικών προοπτικών
 • Π7.3 Δικτύωση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Π7.4 Δια βίου πολυεπιστημονική εκπαίδευση
 • Π7.5 Επιστημονική, κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση
Π8 Διαχείριση και Βιώσιμη Διακυβέρνηση
Στόχοι
 1. Συντονισμός της ομάδας εργασίας, οργάνωση συναντήσεων εργασίας, συγγραφή και διακίνηση σχετικών πρακτικών
 2. Ποιοτικός έλεγχος και επιμέλεια παραδοτέων
 3. Επικοινωνία με το Διαχειριστή του Προγράμματος
Παραδοτέα
 • Π8.1 Διαχείριση και εκθέσεις προόδου έργου
 • Π8.2 Σχέδιο βιώσιμης διακυβέρνησης των υποδομών μετά τη λήξη του έργου

Skip to content