Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Ιστοτόπου

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. αποδίδουν μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006.

Με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο.

Κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Ο διαδικτυακός μας ιστότοπος

Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος αποτελεί τον διαδικτυακό ιστότοπο του ερευνητικού Έργου «ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ: ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» (εφεξής «Έργο»). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιείται από τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στηΒιοϊατρική και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο φιλοξενείται ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που αφορά το Έργο, την παρακολούθηση του Έργου, τους συμμετέχοντες σε αυτό, τα παραδοτέα του Έργου κλπ., το οποίο απευθύνεται στην ερευνητική ομάδα του Έργου, την εκπαιδευτική και διοικητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, σύλλογοι, επιμελητήρια) αλλά και σε κάθε επισκέπτη του διαδικτυακού ιστότοπου που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για το Έργο και τις δράσεις που σχετίζονται με αυτό.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο και παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Η διεύθυνση του Πανεπιστημίου είναι Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, Τ.Κ. 382 21, τηλ. επικ: +30 2421074000.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να αποτελεί σημείο επικοινωνίας με την Αρχή, καθώς και με τα υποκείμενα των δεδομένων. Μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση-email: dpo@uth.gr

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων («υποκείμενα των δεδομένων»), όπως είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του φυσικού προσώπου (εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα»).

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, κάθε μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον παρασχέθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Πιο συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε δεδομένα των κάτωθι κατηγοριών:

• Βασικά Δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

• Δεδομένα Βιογραφικού: επαγγελματική ιδιότητα, θέση στο Πανεπιστήμιο, θέση & ενασχόληση με το Έργο, δεδομένα προϋπηρεσίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διατριβές και εργασίες.

• Δεδομένα εικόνας & ήχου: φωτογραφίες, βίντεο & παρουσιάσεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, ερευνητών & συμμετεχόντων στο Έργο, συμμετεχόντων σε επιστημονικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με το Έργο και την προβολή του.

• Δεδομένα που αφορούν τους στόχους, το όραμα & τα επιτεύγματα του Έργου και δεδομένα προωθητικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, δελτία τύπου & ανακοινώσεις).

• Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας μας, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας. Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας με τη χρήση του δικού σας λογισμικού αποστολής/λήψης αλληλογραφίας επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε.

Σας παροτρύνουμε όταν κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας μας να μην αποστέλλετε περισσότερα προσωπικά σας δεδομένα από αυτά που ζητούνται ως απολύτως απαραίτητα για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας και την ανταπόκριση σε τυχόν αιτήματα και ερωτήματα σας.

• Κατά την αλληλοεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα επισκεψιμότητας στον ιστότοπό μας, τα οποία συλλέγονται μέσω ειδικών αρχείων καταγραφής (log files) και τα οποία περιλαμβάνουν την διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη (IP), πληροφορίες για το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης (browser info), ημερομηνία επίσκεψης του ιστοτόπου και δεδομένα πλοήγησης σε αυτόν μέσω των οποίων δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής σας ταυτότητας.

• Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα μέσω των απολύτως απαραίτητων τεχνικών cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας και των cookies για την εγκατάσταση των οποίων έχετε παράσχει τη ρητή σας συγκατάθεση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας εδώ.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες του ιστοτόπου μας.

• Για την παροχή πληροφόρησης και την εκπλήρωση της υποχρέωσης δημοσιότητας και διαφάνειας, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του Πανεπιστημίου και του Έργου.

• Για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τους στόχους και τα ερευνητικά αποτελέσματα του Έργου, την προώθηση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, δράσεων και δημοσιεύσεων που αφορούν το Έργο.

• Για την παροχή ενημέρωσης αναφορικά με την οργανωτική & διαχειριστική δομή του Έργου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές του Έργου.

• Για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας μαζί σας, κατόπιν σχετικού αιτήματος/ερωτήματός σας είτε με την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας μας είτε με τη χρήση του δικού σας λογισμικού αποστολής/λήψης αλληλογραφίας. Τα δεδομένα που συμπληρώνετε και μας αποστέλλετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του αιτήματος/ερωτήματός σας.

• Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ιστοτόπου μας, για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης της αποδοτικότητας του ιστοτόπου μας, για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας του ιστοτόπου και των συστημάτων μας μέσω των δεδομένων που συλλέγονται σε ειδικά αρχεία-log files κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.

• Για τη καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας και τη βελτίωση της πλοήγησης σας σε αυτόν με τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας εδώ.

• Για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου ή υποστήριξης των νομικών του αξιώσεων του, όταν κατά περίπτωση απαιτηθεί.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια του ιστοτόπου του Έργου γενικότερα αλλά και μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτει, η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί. Ειδικότερα ο ιστότοπος λειτουργεί υποστηρικτικά προς το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, ήτοι την προώθηση και υποστήριξη του Έργου, την διάχυση και δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του.

Επί της ιδίας ανωτέρω νομιμοποιητικής βάσης διενεργείται ως απαραίτητη και η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται σε ειδικά αρχεία – log files κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο καθώς το δημόσιο συμφέρον συνίσταται στην διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προβαίνει στην επεξεργασία κάποιων δεδομένων σας ειδικά στην περίπτωση των δημοσιεύσεων που αφορούν το Έργο, τους ερευνητές και τα ερευνητικά αποτελέσματα στα πλαίσια της υποχρέωσης του για την τήρηση της δημοσιότητας και της διαφάνειας, ότε και η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι πως αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Πανεπιστημίου με έννομες υποχρεώσεις του.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας, η επεξεργασία που διενεργείται βασίζεται στη ρητή δική σας συγκατάθεση στην περίπτωση χρήσης cookies πέραν των τεχνικώς απαραίτητων για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Δεδομένα παιδιών

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς την συναίνεση των γονέων τους. Εάν διαπιστώσουμε ότι εν αγνοία μας έχουμε συλλέξει δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών χωρίς να ισχύει η παραπάνω συνθήκη, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπό μας έχουν οι επισκέπτες αυτού καθώς και το απαραίτητο σε κάθε περίπτωση προσωπικό του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και λαμβάνει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και τα συνεργαζόμενα με το Πανεπιστήμιο φυσικά και νομικά πρόσωπα, που υποστηρίζουν το Πανεπιστήμιο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από το Πανεπιστήμιο και φορείς του Δημοσίου οι οποίοι έχουν σχετική εκ νόμου αρμοδιότητα και εξουσία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές του Πανεπιστημίου και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσης άλλοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς α) όταν η ως άνω διαβίβαση κριθεί απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με τις έννομες ή της ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, β) όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και γ) κατά την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Στον ιστότοπο για τη βελτίωση της δικής σας εμπειρίας είναι εγκατεστημένα third party cookies της Google LLC μέσω των οποίων διενεργείται διαβίβαση των δεδομένων σας στη βάση δεδομένων της εν λόγω εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται επί τη βάσει ύπαρξης απόφασης επάρκειας, δεδομένου ότι η εταιρεία Google LLC είναι ένα από τα μέρη του πλαισίου ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων «EU-US Privacy Shield».

Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Στα πλαίσια λειτουργίας του ιστοτόπου μας, δεν διενεργείται κατάρτιση προφίλ και δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανακλήσεώς της.

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από τον κίνδυνο απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης, και κάθε μορφής παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία. Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι η κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ χρήστη και διακομιστή και η ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall). Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα που λαμβάνουμε επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών ή μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Πανεπιστημίου ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας παροτρύνουμε να ενημερώνεστε για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

Στην περίπτωση δε που ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους του ιστοτόπου μας οδηγηθείτε σε διαδικτυακό τόπο άλλου Τμήματος, διοικητικής η οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου, σας παροτρύνουμε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική του συγκεκριμένου ιστοτόπου και την αντίστοιχη Πολιτική cookies, ως έχουν αναρτηθεί σε αυτόν. Ορισμένα από τα cookies που εγκαθίστανται ένεκα της εισόδου σας στους εν λόγω ιστοτόπους, μπορεί να σας ακολουθούν και κατά την πλοήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο, διασφαλίζοντας πάντα ότι έχετε ενημερωθεί προηγουμένως για τη χρήση τους και παράσχει τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, κατά το χρόνο εγκατάστασης τους.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφωνικού αριθμού).

Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. Τονίζεται πως το δικαίωμα διαγραφής δεν δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως σε περιπτώσεις που η συνεχής αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και την ανεμπόδιστη επιδίωξη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες τελούνται προς εξασφάλιση δημοσίου συμφέροντος ή για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην συγκατάθεση σας ή στην εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό δύναται να περιοριστεί στον βαθμό που δεν υφίσταται εναλλακτικός υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές για της οποίες συλλέχθηκαν τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση της επιδίωξης του δημοσίου ή εννόμου συμφέροντος, και θεωρείτε πως υφίσταται επιτακτικό έννομο συμφέρον στο πρόσωπό σας το οποίο υπερισχύει του επιδιωκόμενου δημοσίου ή εννόμου συμφέροντος. Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@uth.gr είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 382 21, Βόλος), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Στις περιπτώσεις που το αίτημά σας κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, το Πανεπιστήμιο δύναται είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωσή του είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail: contact@dpa.gr).

Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Βόλου.

Αλλαγή της παρούσας Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό μας είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την 7/2/2022.

Skip to content